OKM Lublin

Wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00034/2007

O nas | Aktualności | Szkolenia | Materiały | Mediacje | Kontakt

Kwestionariusz zgłoszeniowy!

[pobierz]

Szkolenia - Mediator sądowy

Kurs
Mediator sądowy

Kurs na MEDIATORA SĄDOWEGO prowadzony jest zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów Sądowych. Kierowany jest do osób, które legitymując się wykształceniem wyższym (lub są w trakcie jego uzyskiwania) i niekaralnością mogłyby prowadzić postępowanie mediacyjne między stronami w formie pozasądowego rozstrzygania sporu.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że mediacja przynosi szereg korzyści dla ofiary, sprawcy przestępstwa oraz Wymiaru Sprawiedliwości. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej wskazują, że w perspektywie najbliższych lat mediacja może stać się zajęciem, które będzie dawało nie tylko utrzymanie, ale i godziwe życie.

Kurs prowadzony jest na podstawie harmonogramu zajęć z załącznika do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. poz. 591 oraz standardów szkolenia mediatorów uchwalone przez Radę do spraw Alternetywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (z dnia 29 października 2007 r.). W programie kursu: wprowadzenie do kryminologii i wiktymologii, psychologia mechanizmów powstawania i rozwiązywania konfliktów, podstawy prawa, etyka zawodu mediatora, techniki i metody mediacyjne, mediacje w sprawach karnych i cywilnych. Szkolenie uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę uniwersytecką oraz mediatorów sądowych ze szczególnym podkreśleniem standardów postępowania mediatora w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych. Kurs składa się z 40 godzin w tym z 16 godzin warsztatowych - ćwiczenia umiejętności. Zajęcia odbywają się przez dwa weekendy.

Szkolenie kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie umożliwiające mu wpisanie się na listę MEDIATORÓW SĄDOWYCH do spraw karnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym, jak również istnieje możliwość wpisania się na listę stałych mediatorów do spraw cywilnych (rodzinnych, majątkowych, gospodarczych) prowadzoną przez OKM Lublin.

Ceny i najbliższy termin podany jest w zakładce "Aktualności"

Dodatkowe informacje:
Dz. U. nr 56, poz. 591 z 2001 r. oraz Dz. U. nr 108, poz. 1020 z 2003 r.

Szkolenia

Materiały

Kontakt

Telefon:
508-333-047

E-mail:
okmlublin@poczta.fm

Współpraca | Bibliografia | Linki

wykonanie: Art Delarte